Tato sociální služba je od 1.1.2016 podpořena Ústeckým krajem za finanční spoluúčasti města Trmice

Odkaz na internetové stránky poskytovatele: www.kr-ustecky.cz
 
 

Nízkoprahové zařízení pro mládež (15 - 26 let)

Adresa/Místo poskytování:   Fügnerova 59/20

                                              400 04 Trmice

Tel/GSM: 702 289 537
                

Email:     koordinator.trmice@seznam.cz

Otevírací doba:   Po  13:00 – 19:00
                           Út   13:00 – 19:00
                           Stř  13:00 – 19:00
                           Čt  13:00 – 19:00
                           Pá  13:00 – 19:00

Identifikátor: 1014491

Druh služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Forma poskytované služby : ambulantní 

Kapacita: okamžitá kapacita ambulantní formy: 1

 

 

Personální obsazení: 
            Bc.  Petr Globočník – sociální pracovník 
            Venuše Hladíková, DiS.  – administrátor    
            Štefan Tomáš – pracovník v soc. službách 
            Bc. Yvona Bláhová – pracovník v soc. službách 
            Kateřina Surmajová - pracovník v soc. službách 

         
          

Poslání nízkoprahového zařízení pro mládež:

Posláním nízkoprahového zařízení pro mládež je poskytovat podporu, odbornou pomoc a informace dětem a mládeži z Trmic ohroženým sociálním vyloučením. Sociální služba vychází z potřeb mládeže a vede ke zlepšení jejich života. 

 

Cíle nízkoprahového zařízení pro mládež:
• nabídnout mládeži smysluplné trávení volného času
• pomáhat mládeži při řešení jejich obtížných životních situací
• přispívat k prevenci sociálně patologických jevů ohrožujících mládež
• rozvíjet schopnosti, dovednosti a znalosti mládeže prostřednictvím neformálního vzdělávání
• zvyšovat zájem mládeže o mimoškolní zájmové činnosti v zařízení i mimo něj
• spolupracovat s dalšími subjekty a tím podporovat sociální začleňování jednotlivců či skupin


Cílová skupina:
• Služba je zaměřena na mládež, která je ohrožená sociálním vyloučením a sociálně patologickými jevy převážně ze sociálně slabého a/nebo méně podnětného rodinného prostředí obce Trmice.

Věková struktura:
• Osoby ve věku 15 - 26 let

Služby NZDM:
• zákonné činnosti dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

b) zprostředkování kontaktu se společenských prostředím

c) sociálně terapeutické činnosti

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 

Zásady poskytování služby:

  • uživatel služby, klient, je respektován jako partner. Pracovníci respektují jedinečnost člověka a nezpochybňují jeho lidskou důstojnost
  • poskytovaná služba a činnosti jsou prováděny s respektem k zájmům a osobním cílům uživatele a projevům jeho svobodné vůle
  • pracovníci nízkoprahového zařízení doržují nezávislost a nestrannost
  • klient má právo být veden jako anonymní příjemce poskytnuté služby
  • pracovníci nízkoprahového zařízení jednají s klientem srozumitelně s ohledem na komunikační schopnosti
  • služby jsou poskytovány bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství, státní či politické příslušnosti, sexuální orientaci nebo na to, jaký způsobem se podílí na životě společnosti 
  • pracovníci nízkoprahového zařízení se řídí Etickým kodexem pracovníků sociálních služeb
  • snaha o maximální dostupnost z hlediska častu a místa poskytování 
  • služba respektuje jedinečnost každého člověka 
  • základním prvkem poskytované služby je individuální přístup ke každému klientovi 

 

Od 1. října 2015 byla tato služba podpořena Ústeckým krajem. 
 

Od 8. října 2013 do 30. září 2015 byla služba realizována prostřednictvím veřejné zakázky města Trmice s názvem „Výběr dodavatelů služeb sociální integrace" v rámci individuálního projektu: Trmický program proti hrozbám sociálního vyloučení.

Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Název projektu: Trmický program proti hrozbám sociálního vyloučení
Evidenční číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/55.00015
Doba realizace: 8.10.2013 – 30.9. 2015
Realizátor projektu: Sdružení Romano jasnica
Partner projektu: Projekt byl realizován bez partnera

 

Projekt byl od 1.1.2010 podpořen v rámci programu Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji financováno dotací poskytnutou v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu Ústeckému kraji, v oblasti sociálních služeb dle ustanovení dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, s důrazem na věkovou skupinu od 15 do 26 let v Trmicích.

Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Název projektu: Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji
Evidenční číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00013
Doba realizace: 1.1.2010 – 30.6.2012
Realizátor projektu: Sdružení Romano jasnica
Partner projektu: Projekt byl realizován bez partnera