Předškolní centrum Šneček

Adresa:       Lovecká 8
                   400 04  Trmice

Tel:           605 263 495

Email:      romano.j@seznam.cz

Otevírací  doba: 
            Po 08:00 – 12:0
            Út 08:00 – 12:00
            Stř 08:00 – 12:00
            Čt 08:00 – 12:00

Kontaktní osoba:  Venuše Hladíková - osoba zodpovědná za vedení předškolního centra

Personální zabezpečení: Bc. Yvona Bláhová – pracovnice s dětmi

 

Poslání předškolního centra:

Posláním předškolního centra je zapojit děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí do předškolního vzdělávání a zvýšit tak jejich předpoklady pro úspěšné zapojení do hlavního vzdělávacího proudu.

 

Cíle předškolního centra:

• zvýšení potenciální školní úspěšnosti dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
• snížení počtu romských dětí nastupujících do speciálních škol
• zmírnění zaostávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve výuce
• vzbudit zájem rodin o předškolní výchovu dětí

 

Cílová skupina:
• Děti ve věku od 3 do 5 let a jejich rodiny
• Denní kapacita: 10 - 12 dětí

 

Služby poskytované prostřednictvím předškolního centra:
• pravidelné, programově připravované tematické činnosti předškolní výchovy (pedagogická práce s dětmi, konzultace s rodinou, terénní práce, motivační aktivity)
• individuální rozvoj silných a posílení slabších stránek dovedností a osobnosti dětí (individuální plány dítěte a plánu spolupráce s rodinou a jejich následné plnění)
• přátelské a bezpečné prostředí pro zapojení dětí a rodin(vstřícné a ochotné pedagogické pracovnice)
• učení se pravidelným návykům a soužití v kolektivu
• zajištění logopedické péče a spolupráce s dětským psychologem - pedagogicko-psychologické poradenství (oblasti sebeobsluhy, logopedie, slovní zásoby, vyšetření školní zralosti)
• výchovné poradenství


Pravidla předškolního centra "Šneček":

Následující pravidla, která si Vám dovolujeme předložit, považujeme za důležitá pro naši optimální vzájemnou spolupráci. Děkujeme za jejich dodržování.


ORGANIZAČNÍ INFORMACE:
o Dítě je zařazeno do předškolního centra na základě vyplněné přihlášky a vyplněného dotazníku o zdravotním stavu dítěte
o Dodržujte docházení dítěte do předškolního centra ve Vámi stanovené dny.
o Dodržujte časy pro vyzvedávání dítěte z předškolního centra (11:30 - 12:00 hod.)
o Dítě vyzvedává pouze zákonný zástupce nebo další osoby uvedené v přihlášce.
o O nepřítomnosti dítěte nás informujte prosím nejpozději 1 den předem osobně v předškolním centru nebo prostřednictvím telefonního čísla 

ZDRAVOTNÍ STAV DÍTĚTE:
o Dítě do předškolního centra předávejte vždy zdravé.
o Informujte nás prosím o změně zdravotního stavu dítěte.
 

Projekt je od roku 1.1. 2012 realizován v rámci programu MŠMT na podporu integrace romské komunity. 

Projekt "Předškolní centrum Šneček" je od 1.1.2017 podpořen nadací Albatros.